මුල ගායකයින් මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
F
T
P

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

උපුල් නුවන් විදහා නම මෝනාලිසාඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනාඔබ ගාව මම ඉන්නෙමීඔබ දැන් කීවත් කඳුළු සලාඔබේ උපන් දිනේකවුරුද පාවී පාවීකීන දං මිටක් කඩං ආවා මගෙ නංගෝතනි වී සිටින්නයි මා අදහස් කළේතරිඳු නැගෙන යාමේමාගේ අතීත දිවියේ සැමරුම් මැකී මැකීමින් පෙරත් ඔබ මගෙ වීමී අඹ අත්තේ කොහෝ කොහෝමේ මැයි ගහ යට දවසක් දාරනඹර ඉඳු දුණු සිතුවම් වෙලාවිකසිත පැතුමන් ඔබේ ළයේවීදි කොනේ මාවත අද්දරසඳ තනි වෙලා අහසේහඬන්නෙපා දැන්

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021