මුල ගායකයින් මොහිදීන් බෙග්
F
T
P

මොහිදීන් බෙග් ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අන්න සුදෝ අර පාට වළාආදර නදිය ගලා ආවා දෙගොඩතලාඇවිල්ලා ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලාඔබෙ රාගී මන කැලඹේ දෝගිරි හෙල් මුදුනේ මානෙල් නොපිපේබුදුන්ගේ අමා ධර්මේ

මොහිදීන් බෙග්

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021