මුල ගායකයින් සහන් රංවල
F
T
P

සහන් රංවල ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ආයුබොවන් ගුඩ් මෝනිංකැලේ පනින්නේ කොලේ වහන්නේ නෑ ආයේමේ අවුරුදු කාලේ සිනහ වෙයන් රාලේ

සහන් රංවල

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021