මුල ගායකයින් සුනිල් ශාන්ත
F
T
P

සුනිල් ශාන්ත ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

කෝකිලයන්‌ගෙ කෝකිල නාදේදකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරදදිය ගොඩ හැමතැනැ කිරි ඉතිරේ හඳපානේමිහිකත නලවාලා මඟ මල් ගන්වාලා

සුනිල් ශාන්ත

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021