මුල ගායකයින් උමාරියා සිංහවන්ස
F
T
P

උමාරියා සිංහවන්ස ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඩෙනිමක් වගේ මගෙ ආදරේදෙනුවන් පියා කඳුලින් ලියූ ආදරේබලා වැළපෙමි නෙලාගනු බැරි

උමාරියා සිංහවන්ස

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021