මුල ගායකයින් වික්ටර් රත්නායක
F
T
P

වික්ටර් රත්නායක ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අමා දහර දිය ගලා ගලාඅඹ ගස් යට මල් හැලිලාඅහිමි වුනත් නුඹ ළඳේඋදා ළා හිරු එන පැයේ කල්පනාඋපද්දමින් මියුරු කල්පනාකුරුල්ලන්ට ගී ගයන්න ඔබෙකොහේද කොහේද අපේ ලොවක්ගිගිරි ගීත රාවේ මලවි හී සරේචංචල අඳුරු ලොවේතනි තරුවේතනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්තරු අත් අකුරින් ලියා එවමිනිවන් දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව මහා කරුණාවෙන්පාවේ වලා ඈත කඳු බලාපෙම් රස වෑහෙන මංගල ගීතේබුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැතිමියුරු කල්පනා නෙතක දැල්වුනාරත්තරන් කෙණ්ඩියේ සිංහ තෙල් වගේරූකඩ මඩු යාග පොළේවසන් වන සඳ වළාකුලකට හිතින් යන අයසිහින සතක් දුටුවෙමි මමසිහිල් සුළං රැල්ලේසෝක සැනසුම් වේදනාවන්හිත මිතුරු සුළඟ ළඟ එනහිතේ හැංගී හැංගි ඔබ තවම ඉන්නවා

වික්ටර් රත්නායක

1942 පෙබරවාරි 18 දා උපන් වික්ටර් රත්නායක දක්ෂ ගායකයෙක් සහ සංගීතඥයෙකි.

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021