මුල ගායකයින් විජය කුමාරතුංග
F
T
P

විජය කුමාරතුංග ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

ඈත එහා ඔබ සිටිනා සිතක සිනාකරඹ යායේ ළවැලි පාරේ අරුන්දතීගඟ අද්දර මාපායා සීත රැයේරැල්ලෙන් රැල්ලට පාවෙන ඔරුවේවලාකුළක් ගෙන මුවා කරමු හිරුසැරයටියෙන් අපි යනෙන තුරාසීතලේ නිසංසලේ

විජය කුමාරතුංග

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021