මුල ඩයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

ඩ යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

ඩිව්ශාන් පෙරේරාඩෙස්මන් ද සිල්වා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021