මුල එයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

එ යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

එච්. ආර්. ජෝතිපාලඑඩ්වඩ් ජයකොඩි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021