මුල නයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

න යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

නන්දා පතිරණනන්දා මාලනීනාමල් උඩුගමනාරද දිසාසේකරනිරාශා පෙරේරානිරෝෂා විරාජිනීනිර්මලා රණතුංගනිලාන් හෙට්ටිආරච්චිනිහාල් නෙල්සන්නීලා වික්‍රමසිංහනෙලූ අධිකාරිනොදන්නා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021