මුල පයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

ප යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

පියසිරි විජේරත්නපූර්ණ සචින්තපේෂලා මෙන්ඩිස්ප්‍රගීත් ‌පෙරේරාප්‍රදීප් රංගනප්‍රියන්ති සේනාරත්නප්‍රියා සූරියසේනප්‍රියානි ජයසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021