මුල රයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

ර යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

රංවල බලකායරංවල ළමා බලකායරකිත වෙලන්ගොඩරයිනි චාරුකා ගුණතිලකරවීන් තාරුකරිද්ම වීරවර්ධනරුක්මණී දේවිරුක්මන් අසිතරුවන් හෙට්ටිආරච්චිරූකාන්ත ගුණතිලකරොනී ලීච්රොමේෂ් සුගතපාලරොෂාන් ප්‍රනාන්දුරෝයි පීරිස්රෝහණ වීරසිංහරෝහිත රාජපක්ෂ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021